تاریخ برگزاری : 29 الی 31 اردیبهشت 1395
Date : 2016  May 20-18
سایت پارسی▼     ▼English Website سایت پارسی▼     ▼English Website
اولین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری ICRHC 2016
اولین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری
ICRHC 2016
دومین کنگره بین المللی تولیدمثل ISERB 2016
دومین کنگره بین المللی تولیدمثل
ISERB 2016
دومین جشنواره برترین های حوزه تولیدمثل - ISERB AWARD 2016
سایت پارسی ▲                                        ▲ English Website

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت "دومین کنگره بین المللی تولیدمثل ISERB 2016 و اولین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری ICRHC 2016 " محفوظ است
١٣٩٤@، انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولیدمثل ایران (ISERB)